2017. szeptember 26., kedd

Fotók Ady Endre életéhez


A szülői ház Érmindszenten


ÉdesanyjávalBabits Mihállyal


Léda


Csinszkával

Ady Endre

(életrajzi vázlat)

1. Szül.:  1877., Érmindszent (Szilágy megye) – Ady Lőrinc, Pásztor Mária
2. Iskolái: Nagykároly, Zilah, Debrecen (jogi tanulmányok)
3. Újságíró: Debrecen, Nagyvárad (Nagyváradi Napló) – verseskötetek
4. Léda (Diósyné Brüll Adél) – Párizs
5. Újságíró: Budapesti Napló
6. 1906.: Új versek
7. 1908.: Nyugat – főmunkatárs, barátsága Móriczcal
8. 1914-18.: háborúellenes írások
9. Csinszka (Boncza Berta)
10. Halála: 1919.


A Nyugat

A Nyugat

A Nyugat, a XX. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb folyóirata, szellemi és irodalmi műhely, kiváló művek alkotói fóruma volt. 1908. január 1. és 1941. augusztus 1. között jelent meg Budapesten.
Jellemző volt rá a nyitottság, a sokféleség, a humanizmus. Teret engedett a modern irodalmi törekvéseknek is. Nem politizált.
Nevében is vállalt célja a magyar irodalom nyugati szintre emelése volt, az epigonizmus ellenében.
(Epigonizmus: alkotói önállótlanság, másodlagosság. A múlt század második felének népnemzeti költőiskoláját az epigonizmus jellemezte.)
Nagy hatású folyóirat volt, pedig néhány száz példányban jelent csak meg.
Szerkesztői: Osvát Ernő, Ignotus, Fenyő Miksa, Móricz Zsigmond, Babits Mihály.

Nemzedékei:

I. nemzedék:
Ady Endre, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Füst Milán, Krúdy Gyula, Szép Ernő.

II. nemzedék:
Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Tamási Áron

III. nemzedék:
Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Vas István, Ottlik GézaNagy Feró: XX. század

Radnóti Miklós:  

Töredék

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.
Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos,
az áruló, a rabló volt a hős, –
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.
Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bújhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, –
az ország megvadult, s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.
Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt,
az élő irigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.
...............................................
Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,
s várta, hogy talán megszólal újra –
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, –
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.

A XX. század

A bevezető óra anyaga (pdf):

A XX. század


Picasso: Guernica

A mondatok fajtáiIsmétlő TZ

A nyelvtan ismétlő TZ feladatsorai:

Hangtan 1

Hangtan 2

Hangtan 3

Hangtan 4


2017. szeptember 11., hétfő

Kreatív szóbeli felelés

Választható kreatív témák az ismétlő anyagból

(Válassz ki hármat, és készülj fel a szóbeli felelésre!)


1. Balatonfüreden, a Jókai-villa előtt egy német ember megkérdezi: „Was für ein Haus ist das?” Tájékoztasd őt (lehetőleg németül). Párbeszéd is lehet.

2. Arany János akadémiai (MTA) meghallgatása. Fejtsd ki (Arany Jánosként), miért vállalkozol a főtitkári posztra, milyen elképzeléseid vannak.

3. Petőfi Barguzinban elmeséli fogságba esésének és elhurcolásának történetét.

4. Petőfi előadja költői ötletét (János vitéz) Vörösmartynak, aki biztatja őt. Párbeszéd is lehet.

5. Perczel Mór emlékiratában így emlékezik Vörösmartyról, egykori házi tanítójáról.

6. Jókai elmeséli Laborfalvy Rózával való első találkozását és házasságuk történetét.

7. Diáksztorik Orlay Petrich Somától. (Petőfivel és Jókaival lakott egy szobában a pápai kollégiumban.)

8. Egy ál-Petőfi bekopog egy falusi házba, s elmeséli bujdosása történetét. Párbeszéd is lehet.

9. János vitéz elmeséli élettörténetét a francia királynak.

10. Elszavalta-e Petőfi a Nemzeti dalt a múzeumnál? Egy „hiteles” szemtanú elbeszélésével bizonyítja, hogy igen!

11. Szabadon választott kreatív téma az ismétlő anyagból.

12. „Nem készültem. Inkább leülnék egyessel.”

2017. szeptember 10., vasárnap

Ismétlő dolgozat lehetséges kérdései III.

Ismétlő kérdések C csoport

1. Mi volt a reformkor?

2. Mettől meddig tartott a reformkor?

3. Mik voltak a reformerek főbb törekvései?

4. Kik voltak a reformkor nagy alakjai?

5. Melyik vármegyének volt a képviselője (követe) Kölcsey Ferenc?

6. Miért mondott le a mandátumáról Kölcsey?

7. Ki mondta: „Jelszavaink valának: haza és haladás.”

8. Milyen verselésű az „Emléklapra”?

9. Miből áll a hexameter?

10. Mi a parainesis?

11. Melyik magyar király írt valami hasonlót a fiához (Parainesis-szerűt)?

12. Hasonlítsd össze a Szózatot a Himnusszal! (néhány jellemző hasonlóság)

13. Mi a Szózat műfaja?

14. Ki zenésítette meg a Szózatot?

15. Mi a ballada?

16. Sorold fel a ballada néhány jellemzőjét!

17. Műnem szerint hányfélék lehetnek az irodalmi művek?

18. Kinek az alkotása a Magyar Nemzeti Múzeum?

19. Láthatta-e már a Nemzeti Múzeum épületét Vörösmarty Mihály?

20. Milyen célra épült a Rotunda, ami a mai Szépművészeti Múzeum helyén (Hősök tere) állt?

21. Mi a metafora?

22. Mi a ritmus?

23. Igaz-e? Orlay Petrich Soma Petőfi rokona volt.

24. Igaz-e? Liszt Ferenc zongorája (Magyar Nemzeti Múzeum) eredetileg Beethovené volt?

25. Ki tervezte a Ludovica épületét?

Ismétlő dolgozat lehetséges kérdései II.

Ismétlő kérdések B csoport

1. Kik voltak a reformkor nagy alakjai?

2. Miért mondott le Kölcsey képviselői mandátumáról?

3. Mikor írta Kölcsey a Himnuszt (napra pontosan)?

4. Mi a műfaja a Himnusznak?

5. Milyen verselésű a Huszt? (Időmértékes v. hangsúlyos?)

6. Mi adja az időmértékes verselés ritmusát?

7. Miből áll a hexameter és a pentameter?

8. Igaz-e? A pentameter hét verslábból áll.

9. Mi jellemző az epikai művekre?

10. Igaz-e? Az elbeszélő költemény lírai műfaj.

11. Sorold fel a műfajcsoportokat (műnemeket)!

12. Mikor és hol született Vörösmarty Mihály?

13. Mi a Szózat műfaja?

14. Hol látták utoljára Petőfit élve?

15. Hol van a Csonka-torony?

16. Melyik meghódított országban játszódik „A walesi bárdok”?

17. Ki volt a „lord major”, milyen tisztséget jelentett?

18. „A falak ereje nem a kőben van, hanem a ………….………….…….-ben.” Egészítsd ki!

19. Mikor hunyt el Jókai Mór?

20. Hogyan menekült meg Jókai a szabadságharc bukása után a megtorlástól?

22. Mit nevezünk regénynek?

23. Mi „A néhai bárány” c. novella mondanivalója?

24. Hogyan hívják Baló Borcsa báránykáját?

25. Hol élnek a palócok? (Földrajzilag határold be!)

Ismétlő dolgozat lehetséges kérdései I.

Ismétlő kérdések    A csoport

1. Mit nevezünk reformnak?

2. Mikor és hol született Kölcsey Ferenc?

3. Mikor halt meg Kölcsey?

4. Mi az alcíme a Himnusznak?

5. Mik a romantika jellemzői?

6. Mi az epigramma?

7. Miből áll a disztichon?

8. Igaz-e? A pentameter két disztichonból áll.

9. Miből áll a daktilus?

10. Igaz-e? Az „Egri csillagok” a drámai műnembe tartozik.

11. Mi adja az időmértékes versek ritmusát?

12. Mi a parainesis?

13. Mikor hunyt el Vörösmarty Mihály?

14. Ki zenésítette meg a Szózatot?

15. Hol járt iskolába Arany János?

16. Mi a ballada?

17. Ki látja vendégül a királyt „A walesi bárdok”-ban?

18. Hány walesi bárd ment dalolva a lángsírba?

19. Mikor és hol született Jókai Mór?

20. Milyen szerepet játszott Jókai az 1848. március 15-i forradalomban?

21. Min keresztül ábrázolja Jókai a forradalom és szabadságharc eseményeit „A kőszívű ember fiai” c. regényében?

22. Ki volt Mikszáth Kálmán?

23. Melyik szerszám játszik „kulcsszerepet” „A néhai bárány” c. novellában? (Ha nem tudod megnevezni, írd körül!)

24. Ki volt Tompa Mihály?

25. Melyik épületegyüttest tervezte Schickedanz Albert?

2017. szeptember 4., hétfő

A nyelvtani ismétlés témái

Tanév eleji ismétlés

Kommunikáció
A kommunikációs modell
A beszéd és a nyelv (a szóbeli és az írásbeli közlés hasonlóságai, különbségei)

Helyesírás
Helyesírásunk alapelvei

Hangtan
Hangképző szervek (fajtái, működésük)
Mi a beszédhang?
A beszédhangok fajtái (mnh: a kiejtés időtartama, a nyelv vízszintes irányú mozgása, az ajkak állása szerint; msh: a kiejtés időtartama, a hangszalagok működése, az akadály helye szerint)
A hang és a betű, a betűk felosztása, a betűrend (a 44 betűs teljes magyar abc)
A magánhangzók kapcsolódásának törvényei (hangrend, illeszkedés)
A mássalhangzók kapcsolódásának törvényszerűségei (hasonulás, összeolvadás, rövidülés)
A szótagolás szabályai

Szótan
Mi a szó?
Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban ( jelölésük)
A szóelemek (morfémák), a toldalékok fajtái
A szófajok (alapszófajok, viszonyszók, mondatszók)
A szókincs gyarapodásának módjai: belső szóteremtés, szóalkotás (szóösszetétel, szóképzés, mozaikszavak, rövidítések), más nyelvekből való átvétel

Mondattan
Mi a mondat?
A mondat fajtái (tartalma avagy a beszélő szándéka, logikai minőség és szerkezet szerint)
Az egyszerű mondat szerkezete
A mondatrészek (szintagmák): hozzárendelő, tárgyas, határozós, jelzős
Az állítmány fajtái
Az alany fajtái
Az állítmány és az alany egyeztetése
A tárgy fajtái
A határozók fajtái
A határozók kifejezőeszközei
Az összetett mondat

Ybl Miklós

Ybl Miklós (Székesfehérvár, 1814. – Budapest, 1891.) magyar építész, a 19. század egyik legnagyobb magyar mestere, a pesti Operaház alkotója.

További híres alkotása:


Várkert bazár


Ismétlés: hangtan

Lásd még a Nyelvtan 5. oldalon a Hangok és betűk c. részt!

Pollack Mihály

Pollack Mihály (Bécs, 1773. – Pest, 1855.) építész, a reformkor egyik legkiválóbb alkotója, a magyar klasszicista építészet egyik nagymestere. Életének fő műve a Magyar Nemzeti Múzeum épülete.


Pollack Mihály
Than Mór festménye a Magyar Nemzeti Múzeumban


Magyar Nemzeti Múzeum


Deák téri evangélikus templom


A Sándor palota a Budai várbanLudovika


Alcsúti kastély (már, ami megmaradt belőle...)


Steindl Imre

Steindl Imre (Pest, 1839. – Budapest, 1902.) magyar építész, a budapesti Országház tervezője, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.2017. szeptember 1., péntek

Házi és ajánlott olvasmányok nyolcadik osztályban

Házi olvasmányok

Feldolgozás tanórán + irodalmi nagydolgozat

Első félév:
1 „nyugatos” regény – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
v. Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül
v. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
v. Kosztolányi Dezső: Aranysárkány
v. Kosztolányi Dezső válogatott novellái

1 „helikonos” regény – Tamási Áron: Ábel a rengetegben
v. Nyírő József: Uz Bence (novellafüzér)
v. Karácsony Benő: Napos oldal

vagy Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember

Ajánlott olvasmányok

Legkevesebb 3. (Minden további feldolgozás + 5-öst jelent.)
Egyéni feldolgozás olvasónaplóval (1 kötelező), szóbeli ajánlással vagy alkotómunkával (kreatív) – előzetes egyeztetéssel.
Az általam ajánlott címek. (Más is választható egyeztetés után. – Kivéve a filmeket.)

Filmek (max. 1 film választható):
– Indul a bakterház. Rideg Sándor regényének filmes feldolgozása. Rendezte: Mihályfi Sándor.
– Sörgyári capriccio. Bohumil Hrabal regényéből készült. Rendezte: Jiri Menzel.
– Isten hozta, őrnagy úr! Örkény István: Tóték c. kisregényének feldolgozása. Rendezte: Fábri Zoltán.
– Holt költők társasága. Rendezte: Peter Weir.
– A tanú. Rendezte: Bacsó Péter.
– Nyugaton a helyzet változatlan. Háborús filmdráma Erich Maria Remarque regényéből. Rendezte: Delbert Mann

Regények:
– Rideg Sándor: Indul a bakterház
– Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio
– Örkény István: Tóték
– Erich Maria Remarque: Nyugaton a helyzet változatlan
– Gárdonyi Géza: A kapitány
– Kertész Imre: Sorstalanság

Novellák, humoreszkek:
– Nagy Lajos: Képtelen természetrajz
– Lázár Ervin: A Masoko Köztársaság
– Sánta Ferenc: Isten a szekéren
– Nyírő József: Kopjafák v. A Jézusfaragó ember
– Wass Albert novellái
– Gelléri Andor Endre novellái

Mesék:
– Lázár Ervin: A hétfejű tündér
– Varró Dani: Túl a maszathegyen
– Komjáthy István: Mondák könyve

Versek:
– Babits Mihály: Jónás könyve

Drámák:
– Shakespeare: Rómeó és Júlia (színházi előadás alapján való feldolgozását is elfogadom)
– Madách: Az ember tragédiája (színházi előadás alapján való feldolgozását is elfogadom)

Életrajz:
– Illyés Gyula: Petőfi Sándor
– József Jolán: József Attila élete

 Korábbi tanítványaim által ajánlott regények:
(A sorozatok egynek számítanak, akárhány részt is feldolgozol!)

– Joachim Friedrich: 4 ½ barát
– Leiner Laura: Szent Johanna gimi
– Jane Teller: Semmi
– Suzanne Collins: Az éhezők viadala
– Honoré de Balzac: A három szerelmes
– Jean Webster: Nyakigláb Apó
– Douglas Adams: Shada
– Joachim Masanek: A vad focibanda
– Wolfgang Herrndorf: Csikk
– Fekete István: Tüskevár
– Lauren Brooke: Heartland
– Anna Sellberg: Sara és a lótolvajok
– Leiner Laura: Babel
– Herman Melville: Moby Dick
– Dan Brown: Inferno
– Lori Lansens: A lányok
– C. S. Lewis: Narnia krónikái
– Cally Taylor: A mennyország várhat
– Anthony Horowitz: A sas lecsap
– Rudyard Kipling: A dzsungel könyve
– Mikszáth: Két koldusdiák
– J. K. Rowling: Harry Potter
– Maros Edit: Hűvösvölgyi suli
– Jules Verne: A tizenötéves kapitány
– Tormod Haugen: Zeppelin
– Lois Lowry: Az emlékek őre
– Gabi Adam: Olyan nap, mint a többi
– Mándy Iván: Robin Hood

Tanárok

Tanárok:

Fogarasy Attila: osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom
Megyesi Ilona: etika, informatika
Mező Krisztina: angol
Bajusz-Gajdics Ágnes: földrajz
Fogarasyné Bérczi Zita: német, német népismeret
Futó Viktória: német
Tagscherer Ágoston: biológia, kémia
Schellerné Mravinac Dóra: rajz
Márton Miklós: testnevelés
Jókai Piroska: matematika
Nagy István János: fizika
Podhorszki Erzsébet: történelem
Nagy Csaba: ének
Győrfi Józsefné (Kati néni): hittan
Husztik Péterné (Anikó néni): fejlesztő pedagógus

Korrepetálás: német: Futó Viktória, matematika: Jókai Piroska

Felvételi előkészítő: matematika: Nagy István János, magyar: Szontág Nándor

Év eleji ismétlés

Ismétlő kérdések

- Mit nevezünk reformnak?
- Mi volt a reformkor? Mettől meddig tartott? Mik voltak a reformerek főbb törekvései?
- Kik voltak a reformkor nagy alakjai?
- Mikor és hol született Kölcsey Ferenc, hol élt, melyik vármegyének volt a képviselője?
- Kiknek volt a védője? Mikor halt meg?
- Mikor írta Kölcsey a Himnuszt (napra pontosan)?
- Mi az alcíme?
- Mi a műfaja?
- A romantika jellemzői. (Himnusz: ellentétek)
- Milyen verselésű a Huszt?
- Mi az epigramma?
- Mi adja az időmértékes verselés ritmusát?
- Miből áll a disztichon, a hexameter és a pentameter?
- Mi a parainesis?
- Mikor és hol született Vörösmarty Mihály, mikor hunyt el?
- Hasonlítsd össze a Szózatot a Himnusszal! (néhány jellemző hasonlóság)
- Mi a Szózat műfaja?
- Ki zenésítette meg?
- Petőfi életének legfontosabb eseményei – szóban
- Petőfi-versek tartalmi ismerete (legalább 5)
- Arany János - 10 pontos életrajzi vázlat
- Beszélj „A walesi bárdok” című versről!
- Mi a ballada?
- Mikor és hol született Jókai Mór, mikor hunyt el?
- Milyen szerepet játszott az 1848. március 15-i forradalomban?
- Hogyan menekült meg a szabadságharc bukása után a megtorlástól?
- Hogyan ábrázolja Jókai a forradalom és szabadságharc eseményeit „A kőszívű ember fiai” c. regényében?
- Mit nevezünk regénynek?
- Mikszáth Kálmán: „A néhai bárány” – tartalom, mondanivaló

- Az irodalmi művek felosztása (eredet, műnem, műforma szerint)